Lượt truy cập: 84580    
  Đang trực tuyến: 3


QUY TRÌNH BIỂU MẪU

 

STT

NỘI DUNG

FILE

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

1

Vay vốn tín dụng học tập 

CTSV01

Phòng CTSV

2

 Xác nhận sinh viên 

CTSV02

Phòng CTSV

3

Mẫu đánh giá  kết quả rèn luyện sinh viên

CTSV03

Phòng CTSV

4 Mẫu tổng hợp điểm rèn luyện của lớp CTSV04 Phòng CTSV

5

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện SV của lớp

CTSV05

Phòng CTSV

6

Tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp

CTSV06

Phòng CTSV

7

Giới thiệu sinh viên 

CTSV07

Phòng CTSV

8

Xét công nhận tốt nghiệp 

CTSV08

Phòng Đào tạo

9

Hoãn xét tốt nghiệp 

CTSV09

Phòng Đào tạo

10

Đăng ký học phần thay thế 

CTSV10

Phòng Đào tạo

11

Phúc khảo bài thi 

CTSV11

Phòng Khảo thí

12

Xin phép nghỉ thi 

CTSV12

Phòng Khảo thí

13

Mượn phòng dành cho chi đoàn

CTSV13

VP Đoàn

14

Mượn phòng dành cho Câu lạc bộ 

CTSV14

VP Đoàn

15

Hướng dẫn đại hội Chi đoàn

CTSV15

VP Đoàn

16

Thông tin liên lạc giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh

CTSV16

Phòng CTSV

17

Thông tin liên lạc giảng viên Khoa Kinh tế phát triển

CTSV17

Phòng CTSV

18

Thông tin liên lạc giảng viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế

CTSV18

Phòng CTSV

19

Thông tin liên lạc giảng viên Khoa Kế toán kiểm toán & Tài chính ngân hàng

CTSV19

Phòng CTSV

20

Thông tin liên lạc giảng viên Khoa Kinh tế chính trị

CTSV20

Phòng CTSV

21

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

CTSV21

Phòng CTSV

22

Quy định tạm thời học cùng lúc hai chương trình 

CTSV22

Phòng ĐTĐH