Lượt truy cập: 141203    
  Đang trực tuyến: 4


QUY TRÌNH BIỂU MẪU

 

STT

NỘI DUNG

FILE

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

1

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

CTSV1 Phòng CTSV

2

Tổng hợp kết quả rèn luyện

CTSV2

Phòng CTSV
3 Đơn đề nghị xét miễn, giảm học phí CTSV3 Phòng CTSV
4 Đơn xin hưởng trợ cấp xã hội CTSV4 Phòng CTSV
5 Đơn xin thôi học CTSV5 Phòng CTSV
6 Đơn xin vào học lại CTSV6 Phòng CTSV

7

Phiếu đánh giá điểm rèn luyện CTSV7 Phòng CTSV

8

Đơn xin nghỉ học tạm thời CTSV8 Phòng CTSV