Lượt truy cập: 101870    
  Đang trực tuyến: 3


QUY TRÌNH BIỂU MẪU

 

STT

NỘI DUNG

FILE

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

1

Danh sách giáo viên chủ nhiệm

CTSV1 Phòng CTSV

2

Tổng hợp kết quả rèn luyện

CTSV2

Phòng CTSV
3 Đơn xin thôi học CTSV5 Phòng CTSV
4 Đơn xin vào học lại CTSV6 Phòng CTSV

5

Phiếu đánh giá điểm rèn luyện CTSV3 Phòng CTSV

6

Đơn xin nghỉ học tạm thời CTSV4 Phòng CTSV

 

 

Phiếu đánh giá điểm rèn luyện