Lượt truy cập: 84577    
  Đang trực tuyến: 5

05 câu hỏi về học bổng, điểm rèn luyện

1. Sinh viên học ở Trường có thể nhận được những loại học bổng nào? Học bổng cho sinh viên học tại Trường gồm có các loại sau đây:
 - Học bổng khuyến khích học tập theo quy định của Nhà nước dành cho sinh viên chính quy học ngành thứ nhất.
 - Các loại học bổng khác do các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước tài trợ
 
2. Đơn vị nào của Trường chủ trì xét học bổng? Phòng Công tác sinh viên chủ trì. Phòng Kế hoạch tài chính và các khoa phối hợp với phòng Công tác sinh viên để xét học bổng.
 
3. Số tín chỉ  tổi thiếu học mỗi kỳ để được xét học bổng là bao nhiêu? Số tín chỉ tối thiểu để xét học bổng theo quy định là 14 tín chỉ đối với sinh viên đang học kỳ thứ 2 đến kỳ thứ 6. 
Riêng học kỳ thứ nhất, sinh viên được xét học bổng dựa trên số điểm trúng tuyển đại học (không tính điểm ưu tiên); học kỳ thứ 7 số tín chỉ tối thiểu để xét học bổng là 7 tín chỉ (bằng số tín chỉ làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp sớm)
 
4. Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên được cấp theo thời gian nào? Và cấp mấy tháng trong năm học? - Học bổng khuyến khích học tập được cấp vào mỗi cuối học kỳ khi sinh viên đã có đầy đủ điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện.
- Học bổng khuyến khích học tập cấp 5 tháng/1 học kỳ
 
5. Vì sao có thể có một số sinh viên đạt kết quả học tập cao hơn nhưng không có học bổng? Trường xét học bổng dựa trên xếp loại học bổng của sinh viên trong học kỳ và lấy từ trên xuống. Xếp loại học bổng (XLHB) được tính dựa trên 2 điều kiện: 
- XLHB loại xuất sắc: ĐTBTL từ 9,00 đến 10,00 và điểm rèn luyện loại xuất sắc: hưởng mức học bổng 150%.
- XLHB loại giỏi: ĐTBTL từ 8,00 đến cận 9,00 và điểm rèn luyện loại tốt: hưởng mức học bổng 120%.
- XLHB loại khá: ĐTBTL từ 7,00 đến cận 8,00 và điểm rèn luyện loại khá: hưởng mức học bổng 100%.
Trường hợp sinh viên đạt kết quả học tập cao nhưng không có học bổng, trước tiên cần xem lại điểm rèn luyện của mình.

Các bài khác