Lượt truy cập: 102114    
  Đang trực tuyến: 1


04 câu hỏi về bảo lưu, thôi học

1. Nghỉ học tạm thời được áp dụng trong trường hợp nào và cần phải làm gì?
Khi muốn nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học, sinh viên phải trình nộp đơn cho phòng Công tác sinh viên. Các trường hợp nghỉ học tạm thời: a) Được điều động vào các lực lượng vũ trang; b) Bị ốm hoặc tai nạn buộc phải điều trị trong thời gian dài (phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế từ cấp quận/ huyện trở lên); c) Vì nhu cầu cá nhân. Trường hợp này sinh viên phải học ít nhất một học kỳ ở trường, không rơi vào các trường hợp bị buộc thôi học, đạt điểm trung bình chung tích lũy không dưới 2, phải có đơn xin nghỉ học tạm thời nộp cho Phòng Đào tạo trong vòng 4 tuần đầu của học kỳ chính. Thời gian nghỉ học tạm thời vì nhu cầu cá nhân phải tính vào thời gian học chính thức của khóa học. Hiệu trưởng quyết định những trường hợp đặc biệt cụ thể (gia đình có tang, hỏa hoạn, thiên tai...). 
Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải nộp đơn xin trở lại học tập cho Phòng Công tác sinh viên trước ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.
 
2. Cảnh báo kết quả học tập là gì? Cuối mỗi học kỳ, những sinh viên học kém bị cảnh báo kết quả học tập. Sinh viên bị cảnh báo phải lập phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập nếu: 
a) Có điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với sinh viên năm thứ nhất (theo xếp hạng năm đào tạo); dưới 1,40 đối với sinh viên năm thứ hai; dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ ba hoặc dưới 1,80 đối với sinh viên các năm tiếp theo và cuối khoá; 8
b) Có điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học; đạt dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo; 
 
3. Thời gian tối đa mà sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế có thể học tại trường, được bảo lưu mấy lần, bao nhiêu lâu?
Thời gian tối đa mà sinh viên Trường Đại học Kinh tế Huế có thể học tại trường là 6 năm.
 
4. Sau khi bảo lưu, bị thôi học tạm thời muốn vào học lại thì phải làm gì?
Sinh viên nghỉ học tạm thời khi muốn trở lại học tiếp tại trường phải nộp đơn xin trở lại học tập cho Phòng Công tác sinh viên trước ít nhất một tuần trước khi bắt đầu học kỳ mới.