Lượt truy cập: 102114    
  Đang trực tuyến: 1


Chức năng nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên

1. Chức năng

Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng các mặt công tác: Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động phong trào trong sinh viên; Thực hiện các chế độ chính sách, công tác tổ chức, quản lý hồ sơ, quản lý học tập đối với sinh viên đại học của các hệ đào tạo của Trường.

 

2. Nhiệm vụ

- Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh các hệ đào tạo đại học trúng tuyển.

- Xây dựng kế hoạch gọi nhập học, tiếp nhận thí sinh trúng tuyển đại học nhập học theo phân cấp của Đại học Huế.

- Thông báo nhập học, tổ chức đón tiếp thí sinh trúng tuyển nhập học theo phân cấp của Đại học Huế.

- Thẩm định hồ sơ đầu vào, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp của sinh viên của các hệ đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng; các hoạt động phong trào trong sinh viên.

- Xây dựng và ban hành các văn bản liên quan đến công tác quản lý sinh viên để thực hiện tốt quy chế công tác sinh viên.

- Quản lý hồ sơ sinh viên các hệ đào tạo và các loại hình đào tạo đại học.

- Thẩm định hồ sơ xét tốt nghiệp cho sinh viên đại học.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng quyết định sinh viên thôi học, nghỉ học, ngừng học, đi học tập, thực tập ngắn hạn ở nước ngoài và thu nhận vào học lại; Tiếp nhận sinh viên người nước ngoài đến học tập, thực tập ngắn hạn tại Trường.

- Xét hồ sơ tiếp nhận sinh viên chuyển trường đến và chuyển trường đi.

- Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức hội nghị đối thoại định kỳ giữa Trường và sinh viên.

- Tư vấn các dịch vụ hỗ trợ sinh viên; Phối hợp với các ban và Trung tâm liên quan của Đại học Huế, cơ quan địa phương để quản lý sinh viên của Trường ở ngoại trú.

- Thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên theo các quy định hiện hành; Phối hợp với bộ phận y tế của Trường thực hiện công tác y tế trường học, tổ chức khám và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên theo quy định hiện hành.

- Chịu trách nhiệm quản lý cán bộ, nhân viên, tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của Trường.

- Thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất các nội dung liên quan theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.

- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu đúng quy định thuộc các lĩnh vực ph