Lượt truy cập: 141203    
  Đang trực tuyến: 6


Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện

1. Chức năng

Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện có chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho sinh viên; cung cấp các dịch vụ hỗ trợ sinh viên; công tác quản lý các hoạt động thư viện.

2. Nhiệm vụ

Phòng CTSV-TV hiện có 03 Tổ: Tổ Quản lý sinh viên; Tổ Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp; Tổ Thư viện. Nhiệm vụ của mỗi tổ như sau:

a) Tổ quản lý sinh viên

- Tổ chức học tập nghị quyết, chủ trương, chính sách; tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cho sinh viên;

- Quản lý hồ sơ sinh viên;

- Tổ chức quản lý, thực hiện các chế độ chính sách đối với sinh viên theo quy định hiện hành như: học bổng, học phí, tín dụng, thi đua và khen thưởng;

- Giải quyết các thủ tục hành chính đối với sinh viên như: chuyển trường, chuyển ngành, thôi học, ngừng học, thư tín, xác nhận tư cách sinh viên;

- Phối hợp quản lý hoạt động của Cố vấn học tập, tổ chức sinh hoạt lớp và xét điểm rèn luyện của sinh viên theo quy định;

- Quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú;

- Báo cáo, thống kê định kỳ và theo yêu cầu về công tác sinh viên;

- Chủ trì và phối hợp với các Khoa, phòng chức năng tổ chức đón tiếp tân sinh viên, tổ chức lễ khai giảng khóa học.

- Phối hợp với Phòng đào tạo để tổ chức lễ bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên;

- Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong sinh viên.

- Phối hợp điều động sinh viên tham gia các phong trào VH, VN, TDTT do nhà trường và các cấp tổ chức;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

b) Tổ hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp

- Tổ chức các khóa đào tạo kỷ năng mềm, các khóa học ngắn hạn cấp chứng chỉ nghề nghiệp cho sinh viên;

- Tổ chức các chương trình hội thảo, chương trình thực tập sinh, ngày hội việc làm, các chương trình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về cơ hội nghề nghiệp;

- Tìm kiếm các nguồn từ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cựu sinh viên, cựu học viên và các nhà hảo tâm để hỗ trợ sinh viên;

- Cung cấp và quản lý các dịch vụ hỗ trợ sinh viên;

- Tổ chức các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên;

- Phát triển mạng lưới cựu sinh viên;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

c) Tổ thư viện

- Xây dựng kế hoạch hoạt động, tổ chức quản lý và khai thác hệ thống tư liệu trong thư viện của nhà trường;

- Trao đổi kinh nghiệm quản lý, nghiệp vụ thư viện với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước;

- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho giảng viên và người học sử dụng các nguồn tư liệu;

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng cho cán bộ thư viện;

- Tổ chức, quản lý hoạt động của Nhà sách kinh tế;

- Tổ chức quản lý, đánh giá cán bộ và nhân viên theo quy định; quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị theo sự phân cấp của Trường;

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.