Lượt truy cập: 101865    
  Đang trực tuyến: 2
Tổng quan về Phòng Công tác Sinh viên

Cập nhật: 17/01/2018 16:27:45

Phòng Công tác sinh viên (CTSV) được thành lập từ năm 2014. Tính đến thời điểm tháng 11/2017, Phòng CTSV có 06 cán bộ viên chức, trong đó có 01 Tiến sỹ, 03 Thạc sỹ và 02 Cử nhân.  Chức năng nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên

  Cập nhật: 17/01/2018 16:29:27

  Phòng Công tác Sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng các mặt công tác: Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động phong trào trong sinh viên; Thực hiện các chế độ chính sách, công tác tổ chức, quản lý hồ sơ, quản lý học tập đối với sinh viên đại học của các hệ đào tạo của Trường.   Đội ngũ

   Cập nhật: 17/01/2018 16:35:19

   Phòng Công tác sinh viên (CTSV) được thành lập từ năm 2014. Tính đến thời điểm tháng 11/2017, Phòng CTSV có 06 cán bộ viên chức, trong đó có 01 Tiến sỹ, 03 Thạc sỹ và 02 Cử nhân.