Lượt truy cập: 141194    
  Đang trực tuyến: 2


Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện

Cập nhật: 20/02/2020 09:35:01

Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng các mặt công tác: Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động phong trào trong sinh viên; Thực hiện các chế độ chính sách, công tác tổ chức, quản lý hồ sơ, quản lý học tập đối với sinh viên đại học của các hệ đào tạo của Trường; Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu, thông tin,...    Đội ngũ

    Cập nhật: 20/02/2020 09:35:15

    Phòng Công tác sinh viên - Thư viện (CTSV-TV ) hiện nay có 17 cán bộ viên chức, trong đó có 01 Tiến sỹ, 06 Thạc sỹ và 10 Cử nhân.