Lượt truy cập: 142740    
  Đang trực tuyến: 3


V/v xét chọn học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020.

ĐẠI HỌC HUẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: …./ĐHKT-CTSV

V/v xét chọn học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 10 năm 2019

 

                            

                             Kính gửi:     - Lãnh đạo các khoa;

                                                - Toàn thể sinh viên các khóa.

  Thực hiện Công văn số 1474/ĐHH-CTHSSV ngày 21 tháng 10 năm 2019 của Đại học Huế về việc xét chọn học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020, nay Nhà trường thông báo đến các Khoa và sinh viên toàn Trường một số thông tin sau đây:

  1. Số lượng và trị giá học bổng: 25 suất, trị giá 200USD/ 1 suất

  2. Tiêu chí xét chọn

  - Tiêu chí để xét cấp học bổng là nhằm trợ giúp sinh viên có ý chí và khả năng học tập và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để khuyến khích sinh viên học tập tốt hơn.

   - Học bổng dành ưu tiên cho những sinh viên thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo năm 2019 gặp khó khăn về kinh tế, học lực từ khá trở lên.

   3. Đối tượng

  3.1. Đối với các sinh viên đã được nhận học bổng từ các năm trước:

  - Sinh viên đã nhận học bổng từ các năm trước muốn tiếp tục nhận học bổng cho những năm học tiếp theo phải báo cáo tình hình học tập và việc sử dụng tiền học bổng đã nhận được đến đại diện của VNHELP tại Mỹ vào cuối năm học. Email tiếp nhận hồ sơ: hocbong@vnhelp.org (Tiêu đề email: Tên sinh viên_Học bổng NTT_Tên trường Đại học).

  - Điểm học tập trong năm học 2018-2019 phải đạt từ Khá trở lên.

3.2. Đối với các sinh viên đề nghị nhận học bổng lần đầu:

  Sinh viên đề nghị nhận học bổng lần đầu là sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học kinh tế, Đại học Huế.

  4. Hồ sơ (chi tiết xem tại link: Tại đây

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

  - Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2019 (Thứ 5).

  - Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên (gặp Thầy Hoàng Trọng Nhật).

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Sinh viên các Khóa quan tâm để làm hồ sơ xin cấp học bổng./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, CTSV.

                  TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

                                                                                                                                                  Đã ký

 

                                                                                                                                 TS. Nguyễn Quang Phục


 

Các bài khác