Lượt truy cập: 155608    
  Đang trực tuyến: 3


Về việc điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020 (dự kiến).

Hiện tại nhà Trường đã cập nhật điểm rèn luyện của học kỳ 1 năm học 2019-2020 vào hệ thống tín chỉ.

Đề nghị sinh viên vào trang tín chỉ cá nhân của mình để theo dõi kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 (dự kiến)

 Sinh viên có thắc mắc  hoặc điều chỉnh về điểm rèn luyện  liên hệ với giáo viên Cố vấn học tập (CVHT) để được xem xét.

Thời gian: Từ ngày 22/05 đến hết ngày 29/05/2020.

Đây là quyền lợi của sinh viên, sau thời hạn trên Phòng Công tác sinh viên – Thư Viện sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp sinh viên nào có thắc mắc về kết quả điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2019-2020.

 

Các bài khác