Lượt truy cập: 142745    
  Đang trực tuyến: 5


Về việc thẩm định chứng chỉ ngoại ngữ

           ĐẠI HỌC HUẾ                                                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI  HỌC KINH TẾ                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Số: 521 /TB-ĐHKT                                                                        Thừa Thiên Huế, ngày 01 tháng 10 năm 2019

 

                                                                               THÔNG BÁO

                                                          Về việc thẩm định chứng chỉ ngoại ngữ

 Căn cứ công văn số 847/TB-ĐHH ngày 28 tháng 6 năm 2019 thông báo kết luận của Phó Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị về công tác đào tạo đại học lần thứ nhất năm 2019; Căn cứ nội dung số 7 phần thẩm định chứng chỉ ngoại ngữ (B1) chuẩn đầu ra cho sinh viên đại học chính quy trong toàn Đại học, nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên một số nội dung sau:

1. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và chứng chỉ ngoại ngữ do Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế cấp: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thẩm định tính hợp pháp của chứng chỉ nếu Trường Đại học Kinh tế yêu cầu. Trong trường hợp này, sinh viên tự liên hệ xác nhận ở Trường Đại học ngoại ngữ.

2. Đối với chứng chỉ ngoại ngữ do các trung tâm ngoại ngữ trong nước cấp, Trường Đại học Kinh tế đề nghị sinh viên mang bản gốc và 02 bản photo (không công chứng) đến phòng Công tác sinh viên để làm thủ tục thẩm tra (thời gian thẩm tra dự kiến 01 tháng kể từ ngày nhà trường gửi yêu cầu).

Để thực hiện tốt kế hoạch xét tốt nghiệp và đảm bảo quyền lợi cho sinh viên, nhà trường yêu cầu sinh viên quan tâm và thực hiện đúng các nội dung trong thông báo này./.

  Nơi nhận:                                                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

- PGS,TS Trịnh Văn Sơn (báo cáo);                                                        TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

- Trang SV, web nhà trường;

- Lưu: Phòng CTSV, VT.                                                                                                          Đã ký

 

                                                                                            TS. Nguyễn Quang Phục

 

Các bài khác