Lượt truy cập: 155609    
  Đang trực tuyến: 4


Về việc tổ chức HK 3 chương trình GDQPAN năm học 2019-2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2019-2020

          Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2019 - 2020 của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh - Đại học Huế;

          Căn cứ nhu cầu của sinh viên về việc hoàn chỉnh chương trình GDQPAN,

          Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế, thông báo về kế hoạch tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN như sau:

1. Đối tượng đăng ký học: tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng chưa hoàn thành chương trình GDQPAN.

2. Thời gian đăng ký: từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 17 tháng 7 năm 2020 (trong giờ hành chính)

3. Thời gian học:

- Từ ngày 27 tháng 7 đến 01 tháng 8 năm 2020 (đối với sinh viên học các học phần lẻ)

          - Từ ngày 27 tháng 7 đến 14 tháng 8 năm 2020 (đối với sinh viên học cả chương trình)

 4. Địa điểm đăng ký: Phòng ĐT, QLSV, ĐTBD Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế, Địa chỉ 161 Nguyễn Khoa Văn - Phường Phú Bài - TX Hương Thủy -TT Huế. ( điện thoại liên hệ: 0976218087 hoặc 0856561393)

 5. Địa điểm học: Trung tâm GDQP&AN - Đại học Huế, Địa chỉ 161 Nguyễn Khoa Văn - Phường Phú Bài - TX Hương Thủy -TT Huế.

         Kính đề nghị các trường (khoa) trực thuộc Đại học Huế và các trường liên kết đào tạo thông báo rộng rãi cho sinh viên.

          Trân trọng./.

DANH SÁCH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ K53

DANH SÁCH CHƯA ĐẠT MỚI BỔ SUNG

 

Các bài khác