Lượt truy cập: 141195    
  Đang trực tuyến: 3

Tổng quan về Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện

Quá trình hình thành Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện, Trường Đại học Kinh tế Huế
    Phòng Công tác Sinh viên -  Thư viện ngày nay được hình thành trên cơ sở sáp nhập Phòng Công tác sinh viên và Trung tâm Thông tin - Thư viện theo quyết định số 38/QĐ-ĐHKT được Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Huế ký ngày 14/01/2020.
Phòng công tác sinh viên
    Phòng Công tác sinh viên là 1 trong 8 phòng, trung tâm chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế. Tiền thân của phòng Công tác sinh viên là Phòng Giáo vụ & Công tác sinh viên. Cuối năm 2014, trước yêu cầu và nhiệm vụ của Công tác Sinh viên trong thời kỳ mới, phòng được tách ra thành phòng Công tác Sinh viên độc lập.Tổng số cán bộ, viên chức của phòng lúc này là 06 người, trong đó: 1 Trưởng phòng, 5 chuyên viên. Về trình độ chuyên môn, Phòng công tác sinh viên có 01 tiến sĩ, 03 thạc sĩ và 02 cử  nhân. Phòng công tác sinh viên có 02 tổ: Tổ hồ sơ, chính sách và Tổ quản lý sinh viên.
Trung tâm Thông tin - Thư viện
   Trung tâm Thông tin - Thư viện, Trường Đại học Kinh tế Huế được thành lập theo Quyết định số 50/QĐ-ĐHH-TCNS của Giám đốc Đại học Huế ký ngày 04/01/2010 trên cơ sở Tổ Thư viện thuộc Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc trường Đại học Kinh tế. Tổng số cán bộ, viên chức của phòng lúc này là 14 người, trong đó: 1 Trưởng phòng (Hiệu Phó kiêm nhiệm), 13 chuyên viên. Về trình độ chuyên môn, Trung tâm Thông tin - Thư viện có 01 PGS.TS, 05 thạc sĩ và 08 cử  nhân. Trung tâm Thông tin - Thư viện có 03 tổ: Tổ Công nghệ thông tin, Tổ Lưu hành và Tổ Biên mục nghiệp vụ.

Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện hiện nay có 17 CBVC, trong đó: 01 Trưởng Phòng, 01 Phó phòng và 15 chuyên viên. Về trình độ chuyên môn, Phòng Công tác Sinh viên - Thư viện có 01 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ và 10 cử nhân được chia làm 03 Tổ : Tổ Quản lý sinh viên; Tổ Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp; Tổ Thư viện.