Lượt truy cập: 141196    
  Đang trực tuyến: 2


TB V/v xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019 - 2020

TB V/v xét miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019 - 2020

Do tình hình sinh viên K51, K52 học tập trung trở lại tại Trường từ ngày 18/05/2020. Nên thời gian nộp các giấy tờ liên quan đến chế độ miễn, giảm sẽ gia hạn đến: Từ (18/05 - 23/05/2020).