Lượt truy cập: 101865    
  Đang trực tuyến: 2

Về việc bổ sung hồ sơ chế độ chính sách của SV HKI năm 2019-2020

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung hồ sơ chế độ chính sách của sinh viên hệ chính quy

học kỳ I năm học 2019 – 2020

 

Hiện tại, nhà trường chuẩn bị làm quyết định miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019 – 2020 cho sinh viên hệ chính quy.

Những sinh viên thuộc các đối tượng miễn/giảm học phí theo quy định nhanh chóng nộp các giấy tờ liên quan để làm các chế độ chính sách theo kế hoạch sau đây:

1.Đối tượng:

-         Sinh viên thuộc diện con thương binh

-         Sinh viên thuộc diện con bệnh binh

-         Sinh viên mồ côi cả Cha lẫn mẹ

-         Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo

-         Sinh viên có Bố, mẹ là cán bộ công nhân viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên …

2.Thời gian: Từ 05/09/2019 đến 20/09/2019.

3.Địa điểm:  Phòng Công tác sinh viên – Đại học Kinh tế.

Lưu ý:

-         Các đối tượng miễn, giảm học phí chỉ làm hồ sơ 1 lần/ khóa học

-         Riêng đối tượng là người Dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo phải nộp hồ sơ theo từng học kỳ.

-         Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ không xem xét các trường hợp nộp quá hạn.

            Đây là công việc quan trọng liên quan đến quyền lợi của sinh viên, nhà trường đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận:                                                                                                               TL. HIỆU TRƯỞNG

-          Sv thuộc chế độ chính sách;                                                    TRƯỞNG PHÒNG CTSV

-         Lưu: VT, CTSV. 

                                                                                                                        ( Đã ký)

 

                                                                                                                        TS. Nguyễn Quang Phục  

Các bài khác